Letölthető dokumentumok:

EGYÉB

   
Működési engedély iránti kérelem
A tulajdoni lap másolat szolgáltatásai iránti kérelem (megrendelő)
SZOCIÁLIS

Kérelem a  krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól 4/2006. (III. 10.) sz. ÖR rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet - Lakásfenntartási támogatás adatlapja
2. sz. melléklet - Átmeneti segély iránti kérelem

3. sz. melléklet - Temetési segély iránti kérelem

4. sz. melléklet - Kérelem az ápolási díj megállapítására
5. sz. melléklet - Közgyógy. igazolvány kérelem adatlapja
6. sz. melléklet - Kérelem Aktív korúak támogatása iránt
7. sz. melléklet - Kérelem az időskorúak járadékának megállapításához
8. sz. melléklet - Adósságkezelési kérelem

                          Adósságkezelési tanácsadó javaslata formanyomtatvány

9. sz. melléklet - A szociális alapszolgáltatások valamint a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás intézményi térítési díjai
10. sz. melléklet - Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Családi és Szociális Szolgáltatások _adatlapjai

A szociális szolgáltatók tanúsítvány mintája
A. A szociális szolgáltatók működési engedély kiadása iránti kérelme
B. A szociális szolgáltatók működési engedély módosítása iránti kérelme
C. A szociális szolgáltatók működési engedély visszavonása iránti kérelme
Csatolandó mellékletek a szociális szolgáltatók működési engedélyezése illetve a működési engedély visszavonása iránti kérelemre
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók működési engedélyének kiadása iránti kérelemhez adatlap
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók működési engedély módosítása iránti kérelemhez adatlap
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók működési engedély visszavonása iránti kérelemhez adatlap
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók tanúsítvány minta
Gyvt. 41.§ (4) bekezdése szerinti ellátások
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Bölcsőde
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Családok Átmeneti Otthona
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Családi gyermekfelügyelet
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Gyermekek Átmeneti Otthona
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Gyermekjóléti szolgálat
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Gyerekotthon
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Házi gyermekfelügyelet
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Területi gyermekvédelmi szakszolgáltat
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Utógondozói ellátás (külső férőhelyeken)
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Családi napközi
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Helyettes szülői hálózat
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Nevelőszülői hálózat
Szolgáltatási adatlap a csatolandó mellékletekről Önálló helyettes szülő

Egyéb Szociális nyomtatványok:

Kérelem az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez
Kérelem és nyilatkozat a Fiatal Házasok Első Lakáshoz Jutásának Önkormányzati Támogatásához 
Közlekedési támogatás iránti kérelem
I. fokú orvosi szakvélemény közlekedési támogatáshoz
Szakvélemény az állandó és tartós gondozásra való rászorultság felülvizsgálatáról
Szakvélemény a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról
Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély összegének visszaigényléséhez

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem
Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez
Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé irányuló kérelmek megszüntetéséhez
 
ADÓ
Adóbevallás az idegenforgalmi adóról
Bejelentés a tartózkodás után megállapított idegenforgalmi adóhoz

Helyi iparűzési adóbevallás 2008. adóévről állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről, pdf 

A jelű betétlap

F jelű betétlap

G jelű betétlap 

Kitöltési útmutató

 

Helyi Iparűzési adó bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni  adókötelezettségről
Rendelkező nyilatkozat a befizetett helyi iparűzési adó 5 százalékáról
Bejelentés az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról
I. fokú Orvosi szakvélemény
Magánszemélyek kommunális adója megállapításához
Nyilatkozat az önkormányzati adószámlákon fennálló túlfizetés rendezéséről
Építményadó bevallás 2004. évi nem lakás céljára szolgáló építményadó bevallásához, ha az adó alapja az építmény hasznos alapterülete
Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz    
Az illeték és eljárási költség viselése alóli, teljes vagy részleges költségmentesség iránti kérelem
 
ÉPÍTÉSÜGY
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, Simontornya Településszerkezeti Terve
I. számú statisztikai adatlap
II. számú statisztikai adatlap
Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
Felelős műszaki vezetői nyilatkozat használatba-vételi engedély kérelemhez
Vételi ajánlat formanyomtatványa
Építés megkezdésének bejelentése formanyomtatvány
Fellebbezésről lemondó nyilatkozat
Építési hulladék tervlap az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz
Építésügyi hatósági bejelentés

Bontási hulladék nyilvántartó lap, a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Felelős műszaki vezető nyilatkozat bontási engedélyhez
Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat bontási engedélyhez
Hozzájáruló nyilatkozat bontási engedélyhez
Tervezői nyilatkozat bontási engedélyhez
Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat építési engedélyhez
Antennatartó szerkezet építési engedély kérelem
Felelős műszaki vezetői nyilatkozat építési engedélyhez
 Hozzájáruló nyilatkozat építési engedélyhez

Tervezői nyilatkozat építési engedély kérelemhez

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat fennmaradási engedély alapján

Felelős műszaki vezető nyilatkozat használatbavételi engedély kérelemhez

Építés kivitelezésének bejelentése
Építési hulladék nyilvántartó lap az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Tervezői nyilatkozat rendeltetési mód változási engedély kérelemhez

Adatlap a gazdálkodó szervezeteknél keletezett hulladékokról és annak ártalmatlanításáról a 2000. évi XLIII. tv. 13.§, 21.§ és 44.§ alapján

Kérelem az országos/helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

Építkezés megkezdésnek bejelentése

Építészeti-műszaki dokumentáció tartalma (5. sz. melléklet)

I. A természet- és tájvédelmi szakhatósági állásfoglalás megkéréséhez szükséges dokumentumok antenna létesítésére irányuló építésügyi engedélyezésnél

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a közlekedési szakhatóság megkereséséhez az 5. mellékletben foglaltakon túlmenően szükséges dokumentáció
Egyéb építésügyi hatósági eljárás